About

archive page for knitblog socks &c.
archiefpagina voor breiblog sokken enzo

Archives

March 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
March 2013
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
November 2010
June 2010
May 2010
March 2010
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
-1 00

Search!

Stuff

Powered by Pivot - 1.40.6: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

back (2x)

took me 36 hours of fretting but the socks are back! i found them in a very unusual spot, safely tucked away in a tall open cupboard. so i went to work as it is high time to finish them and give them away - then the recipient can keep an eye on them! promptly i left the knitting in a chair when busy with the girls... just for a minute... and the 21 month old wanted to have a closer look at the stitch marker... (or was it the almost 3yo after all?). all needles out, but just three rows to redo, i'm lucky.

het kostte 36 uur zenuwen lijden maar de sokken zijn boven water! ik vond ze op een heel ongewone plaats, veilig weggeborgen in een hoge open kast. dus meteen ermee aan de slag, het is hoog tijd om ze af te maken en weg te geven - dan kan de ontvangster ze in de gaten gaan houden! prompt liet ik het breiwerk in de stoel liggen toen ik druk was met de meisjes... maar heel even... en de jongste van 21 maanden wilde die stekenmarkeerder heel graag van dichterbij zien... (of was het toch die van bijna 3?). alle naalden eruit, toch hoef ik maar drie toeren opnieuw te doen, ik heb geluk.


lost

i have no clue how i do this but i lost my knitting. this is highly unusual as i am a bit of a control freak; i tend to keep track of where my child's cuddly toy went during playing, that kind of thing. but now for the second time in a fortnight i have no idea where my sock is. which sucks as the pair is 80% done (meaning, beyond the second gusset, cuff down).

worse is, i was already fed up with the pattern half way through the first leg. that is actually the reason my pretty sock bag has been all over the house today. i had meant to dent the boredom by doing a few more repeats while entertaining the children. but where did it go in between cleaning up the play-do, cleaning the blackboard, maintaining the pool and baking pancakes? i have no idea.

geen idee hoe ik het voor elkaar gekregen heb, maar ik ben mijn breiwerk kwijt. dat is hoogst ongewoon want ik ben een beetje een control freak; ik weet normaal gesproken precies waar de knuffel van m'n dochter is gebleven tijdens het spelen, dat soort dingen. maar nu, voor de tweede keer in twee weken, heb ik geen flauw idee waar mijn sok is. en daar baal ik van, want het paar is voor 80% klaar (dat wil zeggen voorbij de tweede spie, van de boord af gebreid).

erger nog is dat ik al enorm de balen had van het patroon toen ik pas halverwege het eerste been was. en zo komt het trouwens dat mijn mooie sokkentasje vandaag door het hele huis lag. ik wilde eens een flinke deuk slaan in de verveling door een paar herhalingen te breien terwijl ik de kinderen bezighield. maar waar is ie gebleven tussen het opruimen van de klei, het schoolbord poetsen, het zwembadonderhoud en pannekoeken bakken? ik heb geen idee.


hey teach!

at kindergarten i found a small ziplock with freshly cut wool on the 'interest table'. just to be sure 'sheep wool' was written across the bag as well. nice and greasy. eldest's teacher (the one who will be getting surprise socks soon) saw me pick it up and told me one of the other mothers has a small plot nearby - where apparently sheep are kept, but she didn't get around to that part of the story due to other parents entering.

before i left i mentioned i can spin, just in case she felt like adding value to this stuff being brought to class. the teacher responded enthusiastically and slightly bewildered, mentioning it is an ancient craft that no one can perform these days. asking interesting questions like, what size would my contraption be? and need the wool not be treated before i could spin it? i was happy i could mention it can be dyed with food colouring, as she has used that stuff earlier this week on a paper project.

teacher gwen encouraged me to come into class for a demo, preferably on a friday so the other classes can come in as well... oops, what have i gotten myself into? no it will be fun i think. i guess i will bring in lots of wool so the toddlers can twist their own piece of yarn between their hands to have an idea of what happens on spindle or wheel. and then maybe dye the strands and use them as hair on a cardboard face? something like that? what do you think?

op de kleuterschool vond ik een klein plastic zakje met versgeknipte wol op de 'interest table' (een tafel waar de kinderen bijzondere spulletjes kunnen tentoonstellen). voor de zekerheid stond er 'schapewol' op de buitenkant geschreven. mooi en lekker vet. de onderwijzeres van de oudste (degene die binnenkort verrassingssokken krijgt) zag me dat oppakken en vertelde dat een van de moeders verderop een landje heeft - waarop ze kennelijk schapen houdt, maar aan dat deel van het verhaal kwam de juf niet toe doordat er andere ouders binnenkwamen.

voordat ik vertrok meldde ik nog even dat ik kan spinnen, voor het geval ze misschien iets wilde 'doen' met spullen van de tentoontafel. ze reageerde enthousiast en enigzins verbijsterd; zei onder andere dat het een oeroud ambacht is dat eigenlijk niemand meer kan. ze stelde interessante vragen zoals welk formaat mijn werktuig had. en moest de wol niet bewerkt worden voordat ik ermee kon spinnen? ik vond het leuk dat ik kon melden dat het kan worden geverfd met voedingskleurstof, omdat ze dat spul eerder deze week heeft gebruikt bij een papierproject.

juf gwen heeft me aangemoedigd om naar de klas te komen voor een kleine demonstratie. hoewel klein? het liefst op een vrijdag zodat de andere klassen ook kunnen komen kijken. hellepie, wat heb ik nu weer aangehaald? nee ik denk dat het leuk wordt. ik denk dat ik flink wat wol meeneem zodat de kleuters hun eigen stukje garen tussen hun handen kunnen draaien zodat ze een idee hebben van wat er op wiel of spintol gebeurt. en dan misschien de draadjes kleuren en als haar gebruiken op een kartonnen gezicht? zoiets? wat denk jij?


spun out

today marks probably the last time i attend the spinners' group. so i'm leaving a bit early to fetch a cake, as i will miss these ladies!

vandaag is het waarschijnlijk de laatste keer dat ik de spingroep bijwoon. ik ga straks wat eerder weg om een taart te halen, want ik zal de dames missen!


voyeur

now that toddler school has started again i have been eyeing feet... the current socks in progress are meant for my eldest's teacher, who is leaving at the end of the school year (end november). asking her shoe size would give away what i am doing and spoil the surprise, so every time i see her i study her feet - hoping she won't notice. she knows i am a sock knitter and has expressed interest in a pair before. luckily it's spring and she likes to wear slippers.

nu de kleuterschool weer is begonnen speur ik naar voeten... de sokken waarmee ik nu bezig ben zijn voor de onderwijzeres van mijn oudste, die aan het eind van het schooljaar vertrekt (eind november). met vragen wat haar schoenmaat is verklap ik wat ik aan het doen ben, dan is de verrassing eraf. dus telkens als ik haar zie bestudeer ik haar voeten - hopend dat ze het niet merkt. ze weet dat ik een sokkenbreier ben en heeft al eens laten weten dat ze best een paar zou willen. gelukkig is het lente en draagt ze graag slippers.