About

archive page for knitblog socks &c.
archiefpagina voor breiblog sokken enzo

Archives

March 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
March 2013
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
November 2010
June 2010
May 2010
March 2010
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
-1 00

Search!

Stuff

Powered by Pivot - 1.40.6: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

empty handed

i had major plans of making little presents for my girlfriends in the netherlands. but time is just too short. a big downside of last minute flight arrangements. we are leaving tomorrow evening and i still haven't finished the first non ugly wedding heart... of the intended three. yes i knew they are time intensive, but despite that i had grossly overestimated my own energy level. or underestimated the kiddies' energy level. i'm spent!

ik had grote plannen om leuke kleine kadootjes te maken voor de vriendinnen in nederland, maar er is gewoon te weinig tijd. een groot nadeel van pas op het laatst geregelde tickets. we vertrekken morgenavond en ik heb nog steeds niet het eerste niet-lelijke bruilofshart of... en ik wilde er drie maken. ik wist wel dat ze veel tijd kosten, maar toch had ik mijn eigen uithoudingsvermogen zwaar overschat. of de energie van de kinderen zwaar onderschat, kan ook. ik ben helemaal brak!


ugh

well at least i now know what yarn not to choose. making the heart was fun though.nu weet ik in elk geval welk garen niet te kiezen. het maken was trouwens erg leuk.


i love it, i love it not...

the first lavender heart is done and i'm happy about the heart itself, even though it's a lot bigger than i had somehow expected. but ouch, this yarn. regia tibet never ceases to disappoint me. whatever i make of it is not what i hoped. not even the non-socks projects i do with it because, well, it's in my stash and i hope to use it in some useful way.

i bought several skeins through the internet because the piccies appealed to me. i have learnt since that i do like a 10x10 square of it. but not more. never again will i but more than one skein of an unknown yarn i have not fondled.

het eerste lavendelhart is af. ik ben blij met het hart zelf, hoewel het een heel stuk groter is dan ik op de een of andere manier had verwacht. maar mensen, dat garen. regia tibet valt me iedere keer weer tegen. wat ik er ook van maak, het wordt nooit wat ik hoopte. ook niet de niet-sokkenprojecten die ik ermee doe omdat het nu eenmaal in mijn voorraad zit en ik hoop er nog eens wat nuttigs mee te kunnen.

ik heb meerdere bollen via internet gekocht omdat de foto's me wel aanstonden. inmiddels weet ik dat ik een 10x10 vierkantje heel leuk is. maar niet meer. nooit zal ik nog meer dan één bol kopen van een garen dat ik niet in het echie heb kunnen bevoelen.


first uzume done

whilst i'm enjoying myself lots with the lavender hearts i took the chance to make a pic of the uzume now that the weather is nice (lots of clouds and rain on their way). not so wild about the yarn anymore, too much grey and not enough reds, but they will end up as a pair. now that i've knit by and about five socks from this yarn it has to become something for good, and fast.terwijl ik het geweldig naar mijn zin heb met de lavendelhartjes greep ik even de kans om een foto te maken vasn de eerste uzume nu het lekker weer is (voor de komende dagen zijn er veel wolken en regen voorspeld). ik ben niet meer zo laaiend over het garen, teveel grijzen en niet genoeg roden, maar het wordt beslist een paar. nu ik er zo onderhand vijf sokken van heb gemaakt wordt het hoog tijd dat de wol zijn eindbestemming krijgt.


hearts for a wedding

the weather is improving slightly after lots and lots of rain, so i tried the spring thing on daughter. obviously i need to sew up the second side seam, but what then? it looks like a crochet neckline is called for. and it should have sleeves of some sort... hmm i decide i need some more thinking time. procrastinating? me?? no seriously, the girls are wearing jerseys at the moment so i can better spend my time on more pressing issues.

to start with, i have been thinking about a wedding. being invited was a great honour but we will not be able to attend. so what is one to do for presents? i have advised the beloved to go look for south african stuff as this is a local guy marrying a french/algerian lady and they live in france. so no use to go shop for luxurious = european goodies... for the personal touch i will add some heart sachets with lavender. very oldfashioned idea but it remains nice.

then there are a couple of secret projects that shall not be named until the recipients have seen them. so i guess i'll make one repeat on the second uzume sock and keep the rest of it for travelling. though i think for flying i'd best do something on a circ this time. not for airport security but it's safer than dpns when travelling with two under two!

het weer wordt iets beter na een heleboel regen, dus ik heb de spring thing maar eens over het hoofd van dochter getrokken. nauurlijk moet de tweede zijnaad nog dicht, maar wat zal ik er dan eens mee? het ziet ernaar uit dat er een gehaakte halslijn op moet. en er moet iets mouwigs aan...hmmm ik beslis bij deze dat ik er nog wat over moet nadenken. uitstelgedrag? ik?? nee hoor, de meiden hebben nu nog truien aan dus kan ik mijn tijd beter besteden aan urgentere zaken.

om te beginnen heb ik zitten nadenken over een bruiloft. het was een grote eer om te worden uitgenodigd maar we kunnen er niet heen. dus wat zullen we dan eens voor kado's doen? ik heb de geliefde aangeraden iets zuid-afrikaans uit te zoeken, want het gaat om een afrikaner die trouwt met een frans/algerijnse en ze wonen in parijs. het is dus zinloos om te gaan winkelen voor het betere luxe spul, want dat is allemaal europees. voor de persoonlijke noot doe ik er wat hartenzakjes met lavendel bij. heel erg klassiek maar het blijft een aardig kadootje.

verder zijn er nog een paar geheime projecten die verder niet meer genoemd worden tot de ontvangers ze hebben gezien. dus ga ik één herhaling breien op de tweede uzume sok, de rest bewaar ik wel voor het reizen. hoewel ik waarschijnlijk voor het vliegen even iets op een rondbreinaald moet zetten. niet vanwege de luchtvaartbeveiliging maar gewoon omdat dat veiliger is dan sokkennaalden wanneer je op stap bent met twee kinderen onder de twee!


film knit

yesterday evening i attended a meeting of a non-knitting group. jayne was there too; frankly the most important reason by far to go. on offer was a boring film on climate change, so we had due time to knit. lots of lookers in the semi darkness.

ofcourse that was followed by several people chatting us up. one man certainly had that as his only goal. a nice young lad (turned out to be his son) seemed to have a real interest. i am curious to know if snb joburg will see him any time soon!

gisteravond een bijeenkomst van een ander kluppie. jayne was er ook; eerlijk gezegd de belangrijkste reden dat ik ging. er werd een saaie film gedraaid over klimaatverandering, dus hadden we alle tijd om een lekker eindje te breien. en veel bekijks in het halve donker.

natuurlijk ook aanspraak daarna; een man die het duidelijk alleen als opstapje gebruikte en een leuke jonge vent (bleek zijn zoon) die werkelijk geïnteresseerd leek. ben erg benieuwd of snb joburg hem binnenkort gaat zien!


portrait in words

tijm wondered how she (or anyone) would recognize me. dead easy i think: most of the time i will wear a bright orange sling containing a coloured child. also i am permanently attached to a raspberry kipling bag, much too full with all sorts of nonsense. i am considering decorating either one with an sa flag. i'm close to 1.80m tall (is that 5'11?) and just dyed my hair back to looking as if i read books, being my natural dark brown. further i'm most likely rather hyper too.
if still in doubt you can request a photo - i'm not into putting photos of myself on the interweb, so do include your email address.

tijm vroeg zich af hoe zij (of iemand anders) mij zou kunnen herkennen. volgens mij is dat hartstikke makkelijk: het meest van de tijd draag ik een knaloranje sling met daarin een gekleurd kind. ook zit ik permanent vast aan een frambooskleurige kipling tas, overvol met veel te veel troep. ik denk erover om een van beiden met een za vlag te beplakken. ik ben zowat 1.80m en heb net mijn haar geverfd in een kleur die doet vermoeden dat ik weleens een boek lees: mijn eigen kleur, donkerbruin. ook ben ik waarschijnlijk flink hyper.
als je nog steeds twijfelt kun je om een foto vragen - ik hou er niet van om foto's van mezelf op het interweb te zetten, dus zet er vooral je emailadres bij.


lizzie's contest

for the quick people: lizet holds a contest. to be won: a skein of beautiful yarn. all she wants to know is which yarn colours you like best. her goal is to learn what should be in larger supply for her shop.
contest closes at 10pm sa time.

voor de vluggerds die engels lezen: lizet houdt een wedstrijd waarbij je erg mooi garen kunt winnen. je hoeft alleen maar te vertellen welke kleuren wol je het mooist vindt. haar doel is dat ze dan weet wat ze meer moet maken voor haar winkel.
de wedstrijd sluit vanavond om 22 uur za/nederlandse tijd.


rotterdam, probably

news: it's 90% sure i can attend the stitch 'n bitch day in rotterdam, the netherlands after all. the idea was that the beloved would have to travel to europe, so we could show off our newest daughter to family and friends, which would coincide with the event on 3 november.

then his trip was cancelled. since that would mean us having to pay for his ticket ourselves, we blew the plan off. but now a different trip emerged and it looks like we can come. however we still have to book our flights; no easy task on such short notice (all the cheap seats long gone) with shallow pockets. so fingers crossed!

nieuws: het is voor 90% zeker dat ik toch de stitch 'n bitch-dag in rotterdam kan bijwonen. het plan was dat de geliefde naar europa moest voor zijn werk, en dat wij dan meekonden om de jongste dochter te showen aan familie en vrienden. dan zou ik meteen ook naar rotterdam kunnen op 3 november.

helaas ging zijn reis niet door. dat zou dus betekenen dat we zijn ticket zelf moesten betalen; daarom moesten we het plan afblazen. toen kwam er een andere klus langs en het ziet ernaar uit dat we allemaal mee kunnen. wel moeten we nog steeds onze tickets boeken; een heel gedoe op zo'n korte termijn (alle goedkope plaatsen allang weg) en met een platte portemonnee. nog even duimen!


kddb socks done

ha! finished the kddb socks after all. ended by knitting three toes... the first one was a bit on the short side. or on second thought more than that; the requested extra length was no less than seven rounds. then there was sock number one still to finish. like i mentioned i feared not having enough yarn at the time so i made sock two first. that would leave me space to finish the toes alternating with extra yarn, as i had to do with the previous pair.

the woes were unneccessary though, i did have some yarn left afterwards. that must have been because the leg turned out peculiarly short on recipient's leg, despite the extra pattern repeat. despite my making the heel flap extra long as usual, the instep is rather tight for the recipient. bummer. as the yarn is rather stiff i'll wash the socks first and pray they will behave afterwards.

despite all that i loved knitting a surprise sock together. i just need to make socks for myself again, much less of a hassle...ha! eindelijk de kddb sokken af. geëindigd met het breien van drie tenen... de eerste was een beetje aan de korte kant. of bij nader inzien meer dan een beetje; de gevraagde extra lengte was maar liefst zeven toeren. toen moest sok nummer een nog af. zoals ik al zei was ik bang dat ik niet genoeg wol had, daarom heb ik sok twee eerst gemaakt. zo zou ik gelegenheid hebben om de tenen om en om met extra garen te maken, net zoals het vorige paar.

ik had me geen zorgen hoeven maken want ik had toch nog garen over. dat zal wel komen doordat het been merkwaardig kort uitviel aan het been van de ontvanger, ondanks de extra herhaling van het patroon. ondanks de extra lang gemaakte hielflap was de wreef behoorlijk krap voor de ontvanger. jammer. het garen is nogal stug dus ga ik de sokken eerst wassen en dan duimen dat ze zich zullen gedragen daarna.

ondanks dat vond ik het erg leuk om gezamenlijk een verrassingssok te breien. ik moet gewoon weer eens sokken voor mezelf maken, veel minder gezeur...


new treasures

i hardly knit a stitch, have spent a week doing the heel of the kddb-socks. nor did i have enough time to order nice goodies from the states when the beloved was there. however... i did have the opportunity to send him into barnes & noble with a wish list. and he found some of the knitting wishes as well!

the twisted sisters' sock workbook will once again not grace my shelves as it was not available. i'm very happy to be reading it at the moment, borrowed from jayne. that only makes me wish more to posess it... but look see what goodies i did get!ik brei nauwelijks op het moment, doe al een week over de hiel van de kddb-sokken. ook had ik niet genoeg tijd om fijne spulletjes te bestellen bij een amerikaanse webwinkel toen de geliefde daar was. maar... ik had wel de kans om hem met een verlanglijstje de barnes & noble in te sturen. en hij vond een aantal mooie breiboeken!

the twisted sisters' sock workbook zal opnieuw niet in mijn kast komen te staan, want die was weer eens niet te vinden. ik ben het op het moment gelukkig eindelijk wel aan het lezen, geleend van jayne. nu wil ik het alleen nog maar meer hebben hebben... maar kijk eens wat een mooie ik (wel) heb gekregen!


[waves from a distance]

no, i'm not lost in the crypts and caverns of ravelry (tee hee, they still smell of fresh paint). i just hardly have the time to knit or spin due to household matters like little kiddies and stuff. so nothing happens that is worth blogging here... but if you feel like it, please kick me because i need to write out a hat pattern that is long overdue. it's for craftwise magazine and it has to do with the project for cansa's kiddie fund.

nee, ik ben niet verloren gelopen in de krochten van ravelry (hihi, die ruiken nog naar verf). ik heb gewoon nauwelijks tijd om te breien of spinnen vanwege huishoudelijke zaken, zoals kleine kindertjes enzo. en daardoor gebeurt er niets dat de moeite waard is om hier te melden. maar als je zin hebt, geen me dan even een schop want ik moet al heel lang een mutspatroon uitschrijven voor het blad craftwise. heeft te maken met het project tbv het kinderkankerfonds.


ilanga

yup, i'm in. i chose ilanga for my username as i'm getting a bit old for the 'grrl' part of my nick of 15 years. ilanga means sun in zulu and xhosa, two of the eleven official languages here.

zo, ik ben erin. i heb ilanga gekozen als gebruikersnaam omdat ik wel een beetje oud word voor het 'grrl'-gedeelte van mijn 15 jaar oude bijnaam. ilanga betekent zon in het zulu en xhosa, twee van de elf officiële talen hier.


trend follower

for (just) one reason it may be a good thing my guests are leaving tomorrow. at the going high rate it will probably be tomorrow evening for my ravelry invite to arrive. to my surprise that would mean it happening even before it is thrown open to the world.

er is misschien toch één reden waarom het maar goed is dat mijn gasten morgen vertrekken. in het huidige hoge tempo zal het wel morgenavond zijn wanneer mijn uitnodiging voor ravelry komt. tot mijn verbazing is dat dan zelfs nog voordat de boel wordt opengegooid voor de hele wereld.