About

archive page for knitblog socks &c.
archiefpagina voor breiblog sokken enzo

Archives

March 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
March 2013
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
November 2010
June 2010
May 2010
March 2010
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
-1 00

Search!

Stuff

Powered by Pivot - 1.40.6: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

no pooling

hey, a contest for a worthy cause: a no-pool sock design. pooling is when the colours huddle together as if they were little ponds instead of spreading themselves evenly throughout the work. here is a heart wrenching example from the house. parental guidance needed.

i found out about the contest through arja (who now earns an extra chance on winning because i mention her). if you have an idea you need to hurry... the contest closes at midnight my time = midnight western european summer time. go! go! go! if only for the prizes! or your never ending fame for solving a nasty problem.

hee kijk, een wedstrijd voor een heel goed doel: het ontwerpen van een sokpatroon dat pooling tegengaat. pooling, dat is wanneer de kleuren als poeltjes bijeen gaan zitten in plaats van lekker verspreid door het werk lopen. hier is een schrijnend voorbeeld uit eigen huis. niet voor onder de zestien!

ik las over de wedstrijd bij arja (die bij deze een extra kans op prijzen maakt omdat ik haar genoemd heb). als je een inzending hebt moet je opschieten... de wedstrijd sluit om middernacht mijn tijd = middernacht west-europese zomertijd. hup aan de slag! al was het alleen maar voor de prijzen! of eeuwigdurende roem voor het oplossen van een naargeestig probleem.


travelling stitch

see, this is what it looks like: one stitch that moves every other round. a bit of a precise thing to knit around the back but the result is nice. the beloved, who requested 'something cablish', is already happy with them. and i'm not even half way yet!kijk, zo ziet het eruit: 1 steek die om de toer opschuift. een beetje gepruts met dat achterlangs breien maar het resultaat is leuk. de geliefde, die 'iets kabeligs' verzocht, is er alvast blij mee. en ik ben nog niet eens halverwege!


phoenix hzg

look see, the editor herself states: the new hzg magazine is published, reborn from the ashes. for subscribers, she writes - would it be available in shops too? if so, i hope to find a volunteer here and now to buy it for me (will be compensated ofcourse) and keep it until around october, when i will hopefully be able to visit the netherlands.

hee kijk, de hoofdredacteur zegt het zelf: de nieuwe handwerken zonder grenzen is uit, herrezen uit de as. een dubbelnummer nog wel. voor abonnees, schrijft ze - zou het ook gewoon in de winkel komen te liggen? als dat zo is, hoop ik bij deze een vrijwilliger te vinden die het blad voor me wil kopen (tegen vergoeding natuurlijk) en bewaren tot ongeveer oktober, wanneer ik hopelijk naar nederland kan komen.


slow new dogs

looks like i haven't mentioned the newest sock project yet. which doesn't really matter as i was about to tell you they are going slow. they're called 'new dogs' because of the yarn, regia 4fädig colour in the colourway sylt. sylt is a german island in the wadden sea and the yarn is blue and beige and white like a day on the beach... but also the colours of a malamute dog with husky (blue) eyes, like the one we used to have. our dear friend died of old age complications very shortly before we moved to south africa.

one of the first pairs of socks i knitted after picking up the sticks once again in early 2004 were for the beloved in the same colourway (83) of regia stretch colour. they became known as his dog socks. by now those are getting really thin, despite us going barefoot for at least half the year, so they are up for replacement. due to the special relationship with this colourway i go against my habit and knit the same thing for a second time.

well not really. the same color yes, but the yarn is slighty different. and i have long since ceased to knit socks in stockinette as they don't fit all that well. the beloved opted for something cablish, but no too much of it. so here's another second-timer: i use a stitch from barbara walker's second treasury that also makes up the large hem of a linen short sleeve shirt i made a year and a half ago.

the stitch is a slow one but it looks nice (pic to follow), so we just plod on...

hee, zo te zien had ik nog niet gemeld dat ik aan nieuwe sokken was begonnen. maakt ook niet zoveel uit want ik ging net vertellen dat het nogal langzaam gaat. ze heten 'nieuwe honden' vanwege het garen, regia 4fädig colour in de kleur sylt. sylt is een duits waddeneiland en het garen is blauw en beige en wit zoals een dagje op het strand... maar ook de kleuren van een malamute hond met husky (blauwe) ogen, zoals wij hadden. onze grote vriend stierf aan de complicaties van ouderdom vlak voordat we naar zuid-afrika verhuisden.

een van de eerste paren sokken die ik maakte nadat ik het breien weer had opgepakt rond nieuwjaar 2004 waren voor de geliefde in dezelfde kleur (83) in regia stretch colour. ze werden bekend als de hondesokken. inmiddels zijn ze hartstikke dun, ondanks dat we hier het halve jaar op blote voeten lopen, dus werd het tijd voor vervanging. vanwege onze gehechtheid aan deze kleur brei ik tegen mijn gewoonte in nogmaals hetzelfde.

nou, niet echt. dezelfde kleur ja, maar het garen is net een beetje anders. en ik brei al heel lang geen sokken meer in tricotsteek want die passen niet zo best. de geliefde vroeg om iets kabeligs, maar dan niet té. vandaar dat er nog een herhalingsoefening in zit: een steek uit barbara walkers second treasury. dezelfde als de grote boord van een linnen zomertruitje dat ik anderhalf jaar geleden maakte.

het is een slome steek maar het ziet er goed uit (foto volgt), dus we modderen voort...


stash challenge and sales

i'm doing very well with the knit exclusively from stash challenge. which i find quite a feat, having a new victim baby and all. so far the only yarn i bought since the start of the challenge is two balls of rowan cashsoft for a specific present in colours i did not have (allowed) and two balls of our cansa support project, i.e. for charity (allowed). those four recent skeins of sock yarn are debatable, i'll admit to that. at least half of them are for presents, does that help?

this week was the pre sale sale at lys arthur bales... but that same new baby, a travelling beloved and my lousy sense of logistics made sure i did not have the opportunity to go. in a way that is good, for the challenge at least. now to survive the actual sales weeks.

het gaat heel goed met het project om alleen uit eigen voorraad te breien. daar ben ik best trots op, zeker met een nieuw slachtoffer kind erbij. tot nu toe is het enige dat ik kocht sinds het begin van de uitdaging: twee bollen rowan cashsoft voor een specifiek kadootje in kleuren die ik niet in huis had (dat mag) en twee bollen van ons project voor cansa, de kankerbestrijding (goed doel, mag ook). die vier strengen sokkenwol zijn dubieus, dat geef ik toe. tenminste de helft is voor kadootjes, helpt dat?

deze week was de voor-uitverkoop bij lokale wolwinkel arthur bales... maar datzelfde nieuwe kind, een reizende geliefde en mijn beroerde talent voor planning zorgden ervoor dat het niet lukte om daarheen te gaan. da's min of meer goed, gezien die uitdaging. nou nog de echte uitverkoopweken overleven.


suffering pictures

this is the kind of yarn that suffers from phone pictures. it's soft pink, soft mint and soft grey which is all way too subtle for a mere phone camera. however, i did remember to make pictures before the monkey socks went overseas.

the cover for the beloved's travel loudspeakers is equally much nicer in real life. however after dark and minutes before departure it's better to have a lousy pic than nothing at all. or so i lead myself to believe.bovenin kun je zien dat dit soort garen ernstig lijdt onder telefoonfoto's. het is zachtroze, zachtgroen en zachtgrijs, veuls te subtiel voor een telefooncamera. maar ik heb er toch maar mooi aan gedacht om foto's te maken voordat de monkey socks het land uit gingen.

ook de hoes voor de reisluidsprekers van geliefde is stukken mooier in het echt. maar ja, na donker en slechts minuten voor vertrek is het beter om een slechte foto te hebben dan helemaal geen. tenminste, dat maak ik mezelf wijs.


wrap up

whoa, lots of things happened lately. now that my mum left and i have time to breathe it's high time to do a bit of an overview before it all slips my mind.

it's been a while since i finished the parachute hat. it has still not arrived with the recipient to be for i have not been near the drop zone nor the sweet trainer since i broke my ankle. ah well, i can always keep the beanie if we don't get around to that.
this is the place to make a note of that website with the link for knitting intarsia in the round, because the reference that formerly bertajour wrote will perish soon, as she writes herself.

yesterday i quickly finished a cover for the beloved's travel loudspeakers. again with big effort just before he left for the airport. apparently the fun i have in meeting deadlines is coming back a little? anyway, it fits snugly and he's happy with it. only the i-cord remains to be made. doesn't matter for this first trip but will be needed in the future.
reminds me of not having heard from the previous deadline project. when my mail returns to working order, later today, i should ask mum in law whether the toddler socks ever left her house? maybe she did not get the address with the little package, wouldn't surprise me at all.

soo hee, een hoop gebeurd de laatste tijd. nu mijn moeder weg is en ik weer even op adem kan komen is het aardig om de boel eens op een rijtje te zetten, voordat ik het echt niet meer weet.

een tijd geleden alweer de parachutemuts afgemaakt. nog steeds niet afgeleverd bij de bestemde, want sinds ik mijn enkel brak ben ik niet meer in de buurt geweest van de dropzone, noch de leuke instructrice. nou ja, ik kan 'm altijd nog zelf houden als het er niet meer van komt.
hier even notitie maken van die website met die link erop voor intarsia in het rond breien, want de verwijzing van voorheen bertajour zal spoedig sneuvelen, schrijft ze zelf.

gisteren nog even snel een hoes voor reis-luidsprekers afgemaakt voor mijn liefje. opnieuw tegen de klippen op net voordat hij afreisde. kennelijk komt de lol in deadlines weer een beetje terug, gelukkig maar. enniewee, de boel past keurig en hij is er blij mee. alleen het koordje moet ik nog even maken straks. nu niet zo belangrijk maar op volgende reizen wel.
doet me er trouwens aan denken dat ik van het vorige deadlineproject nog niets gehoord heb. als straks mijn mail het weer doet eens gauw vragen aan schoonmama of die peutersokjes eigenlijk ooit haar huis hebben verlaten? misschien heeft ze het adres er wel niet bij gekregen, zou me niks verbazen.


mum's monkeys done

mum's visit only half way and the socks are done! better still, she likes them a lot. and i loved making them. nice pattern, those monkey socks: recommended. easy to remember and looking good. slightly on the downside is the size chart i used. i made the foot 25cm long and ended up with a sock in my own size, not my mum's smaller one.

het bezoek van mijn moeder is halverwege en zowaar, haar sokken zijn af! ze vindt ze zelfs prachtig. ik vond het erg leuk ze te maken. aanbevolen, die monkey sokken. het patroon is gemakkelijk te onthouden en het ziet er goed uit. minpuntje is de maattabel die ik gebruikte. ik maakte de voet 25cm lang en kreeg zo een sok in mijn eigen maat 41 in plaats van mijn moeders maat 38.


well mannered monkey

the monkey socks are going well, there's a surprising amount of knitting time left when you really want to. not that they'll be finished before she arrives on wednesday, but i knew that. as long as i am reasonably close to finishing the pair that's no problem to me. so here goes for a second heel by tomorrow evening. by the way, i think the yarn feels comfy with this pattern, they mix nicely.

het gaat vlot met de monkey sokken, er is verbazend veel breitijd over als je elke kans grijpt. niet dat de sokken af zullen zijn voordat mijn moeder woensdag aankomt, maar dat wist ik. zo lang ik maar enigszins in de buurt van 'af' ben is dat geen probleem. dus zet ik in op de tweede hiel voor morgenavond. ik denk trouwens dat het garen zich prettig voelt bij dit patroon, ze passen leuk bij elkaar.